روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه ای است که آگهی ها و دعوت های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد. برای اولین بار این روزنامه به موجب اظهارنامه تاسیس شرکت معین می گردد.
تبصره ماده " 17 لایحه " انتخاب دو روزنامه کثیرالانتشار، یکی توسط مجمع موسس و دیگری وزارت اطلاعات و جهانگردی را لازم الاجرا می داند. در حال حاضر و در غیاب وزارت اطلاعات و جهانگردی، رویه اداره ثبت شرکت ها ضرورت انتخاب دو روزنامه است و چون هر ساله وزارت ارشاد لیست روزنامه های کثیرالانتشار را منتشر می کند، حاضران در مجمع عمومی موسس شرکت های در شرف تاسیس، باید روزنامه شرکت را از بین فهرست مزبور انتخاب کنند. انتشار آگهی در بسیاری از موارد، جهت اطلاع سهامداران و شرکاء شرکت مورد استناد واقع می گردد و در برخی از موارد عدم درج آن موجب مسئولیت حقوقی و عدم ثبت صورتجلسات خواهد گردید.
با این وجود، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در مجامع مشکلات خاصی دارد که تعطیلی در روزنامه ها مهم ترین آن است. در مواد لایحه در این مورد هیچ راهکاری پیش بینی نشده و اداره ثبت شرکت ها با توجه به رویه قضایی، بدون وجود نص قانونی، مقرر داشته در زمان تعطیلی روزنامه کثیرالانتشار دیگری چاپ و به جای رعایت مواعد مقرر در ماده 98 لایحه و یا اساسنامه شرکت، فاصله سی روزه را ( طبق ماده 73 آیین دادرسی مدنی ) رعایت کند و در واقع به قدر متقین موجود در قانون آیین دادرسی مدنی اکتفا کرده است. بعضاَ در شرکت ها تصور بر این است که با انتخاب دو یا سه روزنامه کثیرالانتشار در صورت تعطیلی یکی از روزنامه ها ، و درج آگهی در سایر روزنامه ها مشکل قابل حل است. در حالی که رویه اداره ثبت شرکت ها خلاف این است و شرکتی اگر پنج روزنامه کثیرالانتشار هم داشته باشد در صورت تعطیلی فقط یکی از آن ها نیز، باید تشریفات درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر و انتظار سی روزه را رعایت کند. اگرچه این روش هم مستند قانونی ندارد.
طبق دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار که در اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام نیز متجلی است، شرکت ها موظف اند آگهی های دعوت مجامع عمومی را از طریق اینترنت و به صورت الکترونیکی در سایت نیز درج نمایند. البته اطلاع رسانی الکنرونیکی از نظر اداره ثبت شرکت ها برای جایگزینی آگهی کتبی در روزنامه تعطیل شده پذیرفته نیست. درج آگهی های شرکت در صفحات مختلف روزنامه های کثیرالانتشار، شرایط ویژه ای نداشته و چاپ آن در صفحه اول روزنامه، سایر صفحات و یا نیازنتدی های ضمیمه روزنامه از این حیث تفاوت ندارد.
اشکال آن جا بروز می کند که صفحه نیازمندی های مثلاَ روزنامه اطلاعات مربوط به شهر تهران برای سایر شهرها ارسال نشود. بنابراین اگر مرکز اصلی شرکت، اردبیل باشد و آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت در صفحه نیازمندی های شهر تهران و ضمیمه روزنامه اطلاعات چاپ شود، موجبات ابطال مصوبات مجمعی که از طریق نشر چنین آگهی ای دعوت شده، فراهم است.

    الزامات قانونی نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

-  لزوم انتشار آگهی  در خصوص انتشار اوراق قرضه
-  لزوم انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت پذیره نویسی
-  لزوم انتشار دعوت مجامع در شرکت های سهامی عام
-  لزوم انتخاب روزنامه جهت دعوت مجامع در شرکت سهامی خاص
-  لزوم انتشار آگهی در خصوص تبدیل شرکت خاص به عام
-  لزوم انتشار آگهی پس از انحلال شرکت
-  لزوم انتشار آگهی در خصوص افزایش سرمایه
-  لزوم انتشار آگهی در خصوص کاهش سرمایه
-  لزوم انتشار آگهی در خصوص اعلامیه پذیره نویسی
-  لزوم انتشار آگهی در خصوص انتشار پذیره نویسی افزایش سرمایه
-  لزوم انتشار آگهی در خصوص انحلال و انتخاب مدیران
-  لزوم انتشار آگهی در خصوص تقسیم دارایی و ختم تصفیه
-  لزوم انتشار آگهی در خصوص درخواست پرداخت سرمایه تعهدی
-  لزوم انتشار آگهی درخواست مزایده سهام
-  لزوم انتشار آگهی در شرکت سهامی در جهت دعوت سهامداران در مجمع موسس
-  لزوم انتشار آگهی در خصوص دعوت مجامع عمومی
-  لزوم انتشار آگهی در خصوص اعلام ختم تصفیه