انحلال شرکت همانطور که در مقالهانحلال شرکت گفته شد به دلایلی مختلفی انجام میشود. انحلال شرکت در البرز هم مانند دیگر استانهاست و بایستی برای اجرا انحلال شرکت درخواست انحلال شرکت داده شود و با صورتجلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت در البرز صورت میگیرد.

دلایل خاص انحلال شرکت در البرز یا دیگر استانها عبارتند از:

    مدت فعالیت شرکت به پایان رسیده باشد
    موضوع شرکت به پایان رسیده باشد
    در صورت تصمیم تمام سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده و رای آنها به انحلال شرکت
    در صورت ورشکسته شدن شرکت
    درصورت اعلام حکم قطعی دادگاه به انحلال شرکت در البرز
    درصورتی که نصف سرمایه شرکت به دلایل ضرر و زیان های وارد شده به شرکت از بین رفته باشد.

شرایط انحلال شرکت در البرز

در صورتی که تنها یک نفر از سهامداران رای به انحلال شرکت ندهد نمیتوان شرکت را منحل کرد و به همین دلیل تمامی شرکا در شرکت با مسئولیت محدود و تمامی سهامداران در شرکت سهامی خاص باید حضور داشته باشند.

انحلال شرکت در البرز، انحلال شرکت در کرج،انحلال شرکت در استان البرز،منحل کردن شرکت،انحلال شرکت سهامی خاص،انحلال شرکت با مسئولیت محدود،مدارک انحلال شرکت،مراحل انحلال شرکت،شرایط انحلال شرکت،درخواست انحلال شرکت،ثبت شرکت در کرج،ثبت تغییرات شرکت در کرج،مدیر تسویه، مدیر تصفیه،